Prelegenci – Tożsamość i żywotność katolicyzmu na terenie obecnego województwa lubuskiego (2023)

🔷 dr Marek Golemski | Gdańsk

Marek Golemski – Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, dr nauk humanistycznych, historyk, filolog, leksykograf. Specjalizuje się w historii biskupstwa lubuskiego do końca XIV w., dziejach zakonu Bernardynów do XVII w., i zakonu cystersów. Współpracuje z „Encyklopedią Katolicką”, redaguje serię wydawniczą (od 2018 r. rocznik) „Colloquia Lubuskie”. Autor artykułów dotyczących historii biskupstwa lubuskiego, kultu maryjnego, historii zakonu Bernardynów. Redaktor merytoryczny trzech książek poświęconych zabytkom Kazimierza Biskupiego (kościołowi św. Marcina z Tours, pobernardyńskiemu zespołowi klasztornemu i eremowi kamedułów w Bieniszewie). Pracuje nad książką poświęconą historii biskupstwa lubuskiego do połowy XIV w.

🔷 dr Bożena Grabowska | Gorzów Wlkp.

Bożena Grabowska, historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych (Instytut Sztuki PAN Warszawa 2007), pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Szerokie zainteresowania naukowe koncentruje na sztuce nowożytnej zachodniego pogranicza Polski, sztuce kontrreformacyjnej, dziejach cystersów, zagadnieniach ikonograficznych oraz problematyce translokacji zabytków z kresów wschodnich na teren województwa lubuskiego. Autorka wielu publikacji dotyczących sztuki regionu. 
 

🔷 ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz | Szczecin

Ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, ur. w 1968 r. w Nowym Tomyślu, absolwent Z-GWSD w Paradyżu, w 1993 r. obronił pierwszą pracę magisterską z zakresu filozofii religii w PFT we Wrocławiu, w 1996 r. uzyskał drugie magisterium z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 2001 r. obronił tam doktorat przygotowany pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego.  Od 2000 r. wykładowca historii Kościoła, patrologii i historii sztuki sakralnej w Z-GWSD w Paradyżu. Od 2002 do 2006 r. prowadził wykłady z historii Kościoła w WSD w Obrze, od 2003 r. wykłada historię Kościoła w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. E. Stein w Zielonej Górze, od 2004 r. adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, w 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotor 80 prac magisterskim, autor ponad 90  publikacji w tym 3  monografii. Współpracuje z Fundacją o. J. Bocheńskiego w Szwajcarii, Uniwersytetem Gregorianum w Rzymie, University of Illinois at Chicago (USA), Uniwersytetu Loyoja of Chicago oraz z Uniwersytetem Katolickim w La Paz (Boliwia). Od 1 stycznia 2017 r. zatrudniony na stanowisku profesora US. Zajmuje się historią Kościoła, regionalistyką, historią polityczną Polski po II wojnie światowej, personalizmem historycznym.

🔷 dr hab. prof. UZ Marceli Tureczek | Zielona Góra

Dr hab. Marceli Tureczek, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego (ur. 1979), zajmuje się problematyką ochrony zabytków i zagadnień stosunków polsko-niemieckich na tle badań dziedzictwa kulturowego. Autor ponad 200 publikacji, w tym 21 książek, wśród których wydał kilka specjalistycznych opracowań zwartych (Warszawa, Poznań, Toruń, Kraków, Zielona Góra) o charakterze zabytkoznawczym w ujęciu materiałowym i historyczno-prawnym. Obok badań zabytków, opublikował również szereg prac poświęconych problematyce pamięci i tożsamości współczesnego regionu lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich. Wykładowca akademicki, społecznik, odznaczony przez Ministra Kultury w 2015 roku Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami. Członek polskich i niemieckich towarzystw naukowych.

Kontakt: M.Tureczek@ih.uz.zgora.pl

🔷 ks. dr hab. Robert Kufel | Zielona Góra

Urodzony 2.04.1966 r. w Wałczu. W 1991 r. ukończył Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, zaś w 2001 studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Podyplomowe studia w zakresie archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu skończył w 2002 r. Habilitację uzyskał w 2011 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 2003 r. pełni funkcję dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Od 2016 r. jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce. Poza tym pełni następujące urzędy i funkcje:

Od 2014 r. redaktor naczelny rocznika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze „Adhibenda”.
Od 2017 r. redaktor naczelny rocznika Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych „Archiva Ecclesiastica”.
Od 2019 r. członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych „Nowa Marchia. Prowincja Zapomniana. Ziemia Lubuska-Wspólne Korzenie”.
Od 2019 r. recenzent półrocznika „Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne”.
Od 2009 r. przewodniczący Podkomisji Bibliotek i Archiwów Kościelnych w Zielonej Górze.
Od 2018 r. przewodniczący Rady Założycielskiej Archiwum Kresowego przy Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze.
W 2017 r. powołany na członka Grupy Eksperckiej ze strony Episkopatu Polski przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie.

W 2018 r. powołany na członka Zespołu Ekspertów ds. historycznych przy Konferencji Episkopatu Polski. Ostatnio prowadził wykłady na temat „Księża pionierzy w administracji apostolskiej w Gorzowie Wlkp. w latach 1945-1956” na sekcji teologii historycznej w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich i podyplomowych teologii na WT UAM w Poznaniu. Jest autorem 25 książek oraz licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularno-naukowych. Interesuje się archiwistyką, regionalistyką, historią Kościoła, sztuki i architektury oraz problematyką kancelaryjno-archiwalną i pisaniem biografii.

🔷 dr Tadeusz Dzwonkowski | Zielona Góra

Tadeusz Dzwonkowski ur. w 1956 r. w Łomży. Tam ukończył Liceum Ogólnokształcące. W latach 1976 – 1980 studiował historię ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1989 r. odbył staż zawodowy w Staatsarchiv Aurich.

Od 1981 r. do 2022 r. pracował w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, w tym od 1 września 1999 r. na stanowisku dyrektora tegoż Archiwum. Opracował również zespoły akt wytworzonych do 1945 r., szczególnie ważnych dla  badań dziejów  regionu. Był autorem koncepcji nowego obiektu Archiwum Państwowego i  jako przedstawiciel inwestora był również jego realizatorem. Starania o nowy obiekt rozpoczął już w 1999 r., a jego budowę ukończył w 2013 r. Znacznie przyczynił się także do informatyzacji urzędów w południowej i środkowej części województwa lubuskiego.

Od 1994 r. jest zatrudniany na WSP, a następnie Uniwersytecie Zielonogórskim,  przede wszystkim  jako specjalista  z zakresie zarządzania  dokumentacją  i archiwistyki.  Uczestniczył w kilku projektach naukowych dotyczących badań nad dziejami Środkowego Nadodrza. W centrum jego zainteresowań naukowych znalazły się szeroko pojmowane dzieje regionu, zwłaszcza historia Kościoła katolickiego i dzieje  miast lubuskich oraz historia gospodarcza. Jest autorem 81 różnego rodzaju publikacji naukowych, w tym 6 książek.  Szczególnym uznaniem cieszą się jego  monografie;  „Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 r.”, która doczekała się już piątego wydania  i  „Zielonogórski Klub Inteligencji Katolickiej w latach 1981 -2006″.

W 2007 r. otrzymał Lubuski Wawrzyn Naukowy, w 2016 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i w 2018 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przewiń na górę