Prelegenci – V edycja

ks. prof. dr dr dr hab. Jan Mikrut
Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

Ks. Jan Mikrut, urodzony 17 września 1960 roku w Nowym Targu, kapłan Archidiecezji Wiedeńskiej (Austria).

Studiował teologię na uniwersytecie Wiedeńskim. Doktor Teologii.
Historię Kościoła na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Doktor historii Kościoła. Habilitacja na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.
Doktor habilitowany nauk humanistycznych.

Od roku 2003 jest profesorem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Autor licznych książek i publikacji naukowych.

Ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, INT US

Ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, ur. w 1968 r. w Nowym Tomyślu, absolwent Z-GWSD w Paradyżu, w 1993 r. obronił pierwszą pracę magisterską z zakresu filozofii religii w PFT we Wrocławiu, w 1996 r. uzyskał drugie magisterium z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 2001 r. obronił tam doktorat przygotowany pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego.  Od 2000 r. wykładowca historii Kościoła, patrologii i historii sztuki sakralnej w Z-GWSD w Paradyżu. Od 2002 do 2006 r. prowadził wykłady z historii Kościoła w WSD w Obrze, od 2003 r. wykłada historię Kościoła w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. E. Stein w Zielonej Górze, od 2004 r. adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, w 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotor 80 prac magisterskim, autor ponad 90  publikacji w tym 3  monografii. Współpracuje z Fundacją o. J. Bocheńskiego w Szwajcarii, Uniwersytetem Gregorianum w Rzymie, University of Illinois at Chicago (USA), Uniwersytetu Loyoja of Chicago oraz z Uniwersytetem Katolickim w La Paz (Boliwia). Od 1 stycznia 2017 r. zatrudniony na stanowisku profesora US. Zajmuje się historią Kościoła, regionalistyką, historią polityczną Polski po II wojnie światowej, personalizmem historycznym.

Krzysztof Raniowki

Biogram będzie dostępny wkrótce

dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ

Olgierd Kiec ukończył studia magisterskie (1988) i doktoranckie (1993) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2003 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Od 2004 r. jest profesorem uczelni w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor wielu publikacji o dziejach protestantyzmu w Polsce i na pograniczu polsko-niemieckim, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, DAAD, Alexander von Humboldt-Stiftung, członek niemieckiego stowarzyszenia historyków Kościoła Ewangelicko-Unijnego (Arbeitskreis der EKU-Stiftung für kirchengeschichtliche Forschung).

dr hab. Bernadeta Nitschke, prof. UZ

Bernadeta Nitschke – prof. UZ – historyk i politolog. Z zielonogórskim środowiskiem naukowym związana od 1988 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce uzyskała w 1992 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii otrzymała w 2000 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2002 – 2012 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do jej zainteresowań badawczych należą: stosunki narodowościowe w Polsce po 1945 roku, stosunki polsko-niemieckie oraz polityka władz polskich wobec Polonii. Do najważniejszych publikacji należą: Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949, Zielona Góra 1999 oraz Vertreibung und Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen 1945 bis 1949, München 2003, za którą otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Tadeusz Dzwonkowski, APZG

Tadeusz Dzwonkowski ur. w 1956 r. w Łomży. Tam ukończył Liceum Ogólnokształcące. W latach 1976 – 1980 studiował historię ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1989 r. odbył staż zawodowy w Staatsarchiv Aurich.

Od 1981 r. pracuje w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, w tym od 1 września 1999 r. na stanowisku dyrektora tegoż Archiwum. Opracował również zespoły akt wytworzonych do 1945 r., szczególnie ważnych dla  badań dziejów  regionu. Był autorem koncepcji nowego obiektu Archiwum Państwowego i  jako przedstawiciel inwestora jego realizatorem. Starania o nowy obiekt rozpoczął już w 1999 r., a jego budowę ukończył w 2013 r. Przyczynił się  także do popularyzacji informatyzacji urzędów w południowej  i środkowej części województwa lubuskiego

Od 1994 r. jest zatrudniany na WSP, a następnie Uniwersytecie Zielonogórskim,  przede wszystkim  jako specjalista  z zakresie zarządzania  dokumentacją  i archiwistyki.  Uczestniczył w kilku projektach naukowych dotyczących badań nad dziejami Środkowego Nadodrza. W centrum jego zainteresowań naukowych znalazły się szeroko pojmowane dzieje regionu, zwłaszcza historia Kościoła katolickiego i dzieje  miast lubuskich oraz historia gospodarcza. Jest autorem 81 różnego rodzaju publikacji naukowych, w tym 6 książek.  Szczególnym uznaniem cieszą się jego  monografie;  „Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 r.”, która doczekała się już czwartego wydania  i  „Zielonogórski Klub Inteligencji Katolickiej w latach 1981 -2006″.

W 2007 r. otrzymał Lubuski Wawrzyn Naukowy, w 2016  odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i w 2018 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przewiń na górę